[1]
วงศ์คำปัน ศ., ทองโปร่ง อ., เนตาสิทธิ์ อ., และ หมื่นแจ่ม ส., “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, j dev admin res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 605–619, ธ.ค. 2022.