[1]
พัชรทรัพย์ไพศาล ม., เจริญวิริยะกุล ช., และ สมใจ อ., “ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 138–150, มี.ค. 2023.