[1]
สุวรรณเกต ม., เจริญวิริยะกุล ช., ดำรงค์กูลสมบัติ ว., และ สุรดินทร์กูร น., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 151–163, มี.ค. 2023.