[1]
แก้วทรัพย์ ณ. และ เผ่าพันธุ์ ณ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 237–247, มี.ค. 2023.