[1]
เรืองปัญญาโรจน์ พ. และ วงศ์ไชยสุวรรณ ส., “การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 4, น. 938–948, ธ.ค. 2023.