[1]
กลิ่นหอม ส., เต็มแก้ว ว., และ เส็นสด อ., “ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 376–391, ก.ค. 2023.