[1]
รุจาฉันท์ ภ., “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 363–375, ก.ค. 2023.