[1]
ชีรวินิจ จ., “การนำนโยบายด้านการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสาธารณะของ เทศบาลไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 285–300, มิ.ย. 2023.