[1]
จุรีมาศ เ., พงษ์เพ็ง ป., และ ผังนิรันดร์ บ., “แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 349–362, มิ.ย. 2023.