[1]
โชติพนัส ส. ., “ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 469–484, มิ.ย. 2023.