[1]
เหมาะประมาณ ณ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 332–348, มิ.ย. 2023.