[1]
จันทนา ส. . และ แสงมหาชัย ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 551–572, ก.ย. 2023.