[1]
โฉมฉาย เ. และ อู่อ้น ว., “ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 508–520, มิ.ย. 2023.