[1]
สุขกิจเจ พ. . และ ชัยกิจอุราใจ ป., “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 589–603, ก.ย. 2023.