[1]
บรรเทิง ธ. . และ ประเสริฐ ห., “การสร้างแบรนด์เมืองผ่านอินสตาแกรม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 619–639, ก.ย. 2023.