[1]
เชื้อแก้ว เ. . และ อู่อ้น ว. ., “ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของธุรกิจออนไลน์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”, j dev admin res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 163–172, มี.ค. 2024.