[1]
พรสุขสว่าง พ. ., เจริญวิริยะกุล ช. ., ศิริวัฒนา ส. ., และ สุวรรณาภิรมย์ ส. ., “การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์ ”, j dev admin res, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 673–684, ก.ย. 2023.