[1]
เอื้อชนะจิต ด., “ผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100”, j dev admin res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 1–13, มี.ค. 2024.