[1]
พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ลุนสำโรง ณ. ., และ แพง จ. ., “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐาน ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน”, j dev admin res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 138–147, มี.ค. 2024.