[1]
ตุ้งกู ส. . และ นากามัทสึ ม. ., “การจัดการการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล”, j dev admin res, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 14–27, มี.ค. 2024.