บุญรุ่ง ว. . . “ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 15-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243839.