สุทธิโภชน์ ส. . “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 24-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243841.