สงจันทร์ อ. . “ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีและความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 34-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243842.