บริบาล อ. . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 48-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243843.