อิ่มโสมนัสสกุล ช. . “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2015, น. 13-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243864.