วรรณสอน ร. . “ภาวะผู้นำของหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2015, น. 62-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243868.