ทองศิริ ว. . “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย: บุพปัจจัยและผลลัพธ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, น. 1-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243873.