ศรีบุญเรือง อ. . “การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, น. 13-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243874.