เทพวัลย์ แ. . “ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, น. 73-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243880.