มีพงษ์ ส. ม. “การเชื่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 1-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243883.