จินดาโชติ ป. . “ความพร้อม สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานของทหารบกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 23-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243885.