แย้มพริบพรี ภ. . “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 34-45, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243886.