พรหมอ่อน อ. . “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 58-67, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243890.