กองสุทธิ์ใจ ส. . “การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 7, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, น. 1-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243896.