ปรีเปรม พ. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 7, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, น. 66-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243903.