จันทร์ทรงพล ธ. . “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 7, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, น. 76-83, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243904.