จันทรสาขา พ. . “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 7, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, น. 84-95, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243905.