ปิ่นล่ม ศ. . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ การเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 1-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243917.