โท้ประยูร ญ. ., แสงส่อง ส. ., จันทร์ทรงพล ธ. ., และ กัลยาณมิตร ก. . “การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 1-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243928.