ผ่องแผ้ว อ., รัตนนาคะ น. ., ณ นคร ส., และ ลัทธศักดิ์ศิริ พ. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 26-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243934.