จินดาโชติ ป. ., พ้นภัย พ. ., พูลลาภ ท. ., คุณากร ม. ., และ ศรีรัตนา ภ. . “ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 69-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243940.