ภู่เจริญศิลป์ ส. “ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 32-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243948.