สารพัด ส. . . . . “เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 61-67, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243951.