ระยับศรี อ. ., น่านโพธิ์ศรี ณ. ., ทวีทอง ห., และ วงศ์อุไร ภ. “รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 93-100, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243955.