บุรณนัฏ น. ., พากเพียร เ. ., ทิพย์ทิฆัมพร เ. ., มีพงษ์ ส. ., และ ปานทอง ป. . “ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 8, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 101-10, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243956.