บุรณนัฏ น. ., แพรไพศาล อ. ., บุณยเกียรติ ไ. ., จิตตานุ ว. ., และ ศิริรัตน์ เ. . “ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 12-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243968.