มีเพชร ส. . “สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 52-60, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243976.