เซ็นทองหลาง ช. . ., และ นิลวรรณ ก. . . “ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 140-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243985.