ชัยชัชวาลประทีป ธ. ., และ ณ ถลาง ช. . “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 103-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243997.