ช่างคำ ฤ. ., ราชภัณฑารักษ์ ส. ., เหล่าธรรมทัศน์ อ. ., และ สุขสำราญ ส. . “บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 112-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/243998.